Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTIVALOR s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti VALOR s.r.o. ako E-shopu definovaného nižšie, sú určené pre všetky služby spojené s predmetným E-shopom a predovšetkým definujú základné práva, povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho spojené s objednaním a dodaním Tovaru ako aj iné podmienky využívania E-shopu a služieb s ním spojených.

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV

1.1Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a ich príloh majú nasledujúce pojmy tento význam:

 

 • Cena alebo Kúpna cena je cena uvedená na E-shope pri príslušnom Tovare, za ktorú sa tento Tovar predáva. Ceny je Predávajúci oprávnený jednostranne kedykoľvek meniť. Pre Kupujúceho a jeho Objednávku platí cena, ktorá je uvedené v ním zaslanej Objednávke. Ak nie je uvedené inak, ceny sú vrátane DPH.

 

 • Dobierka je spôsob úhrady kúpnej ceny za Tovar Kupujúcim pri doručení a prevzatí Tovaru, a to formou platby v hotovosti doručovateľovi pri prevzatí Tovaru Kupujúcim. V prípade, ak to umožňuje príslušný doručovateľ, je možná aj úhrada formou platby platobnou kartou.

 

 • E-shop je internetová stránka Predávajúceho resp. internetový obchod na doméne http://valor.sk/

 

 • Infolinka je informačné centrum Predávajúceho dostupné Kupujúcim v pracovných dňoch v dobe od 7,30-15,00 (ak neurčí Prevádzkovateľ inak) na e-mailovej adrese a telefónnom čísle zverejnených na E-shope. Prevádzkovateľ prostredníctvom svojej Infolinky komunikuje výlučne v slovenskom jazyku.

 

 • Kúpna zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim za podmienok dojednaných v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, na základe ktorej sa zaväzuje Predávajúci dodať Kupujúcemu Tovar za dojednaných podmienok. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

 

 • Kupujúci je Podnikateľ alebo Spotrebiteľ, ktorý prostredníctvom E-shopu, vstúpi do obchodného vzťahu s Predávajúcim tak, že vykoná Objednávku a následným odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že sa budú vzťahovať aj na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri objednávaní Tovaru, ako aj pri prípadnej reklamácii Tovaru.

 

 • Neregistrovaný užívateľ je Kupujúci, ktorý nie je Zaregistrovaným užívateľom a ktorý objednal Tovar prostredníctvom jednorazového alebo opakovaného využitia E-shopu Prevádzkovateľa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok bez registrácie na E.shope.

 

 • Objednávka je úkon Kupujúceho uskutočnený na E-shope, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho zakúpiť Tovar od Predávajúceho prostredníctvom E-shopu.

 

 • Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 • Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 • Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v príslušnom obchodnom registri alebo osoba zapísaná v živnostenskom registri, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Ak Kupujúci pri vyhotovovaní Objednávky uvedie IČO, má sa za to, že je pre účely týchto VOP podnikateľom.

 

 • Predávajúci alebo Prevádzkovateľ E-shopu je spoločnosť VALOR s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 18, Bratislava 821 04, IČO: 31 353 584,DIČ: 2020290580,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 5345/B, Oddiel: Sro.

 

 • Reklamačný formulár je listina, ktorú môže Kupujúci použiť na uplatnenie reklamácie vady Tovaru. Reklamačný formulár je zverejnený na E-shope. Reklamačný formulár si Kupujúci môže vyžiadať aj na e-mailovej adrese Predávajúceho: office@valor.sk .Formulár na stiahnutie nájdete aj TU.

 

 • Reklamačný poriadok je reklamačný poriadok vydaný Prevádzkovateľom a zverejnený na E-shope, ako aj na každom inom mieste, kde je možnosť objednávania Tovarov Prevádzkovateľa, ktorý upravuje zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie, lehoty na podanie a vybavenie reklamácie, postup pri zamietnutí reklamácie a nároky z uznanej reklamácie. Reklamačný poriadok je súčasne aj samostatná príloha týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá je za spotrebiteľa považovaná  v zmysle platných právnych predpisov, najmä osoba ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej  činnosti.

 • Tovar je tovar, ktorý je ponúkaný prostredníctvom E-shopu. Tovarom sú najmä antikorózne náterové hmoty, stavebné náterové hmoty, meracie prístroje, ochranné pomôcky, riedidlá, ďalšie náterové hmoty rôzneho druhu, doplnkový tovar, ako aj ďalšie iné tovary poskytované Predávajúcim.Tovar na E-shope Prevádzkovateľa je možné zo strany Prevádzkovateľa jednostranne dopĺňať a meniť.

 

 • Všeobecné obchodné podmienky alebo VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky definujúce základné práva, povinnosti ako aj iné podmienky vo vzťahu k E-shopu.

 

 • Zákon o ochrane spotrebiteľa je Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru je Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 • Zaregistrovaný užívateľ je Kupujúci, ktorý sa zaregistroval na E-shope Prevádzkovateľa alebo iným dostupným spôsobom pre účely opakovaného využitia E-shopu Prevádzkovateľa (na uskutočnenie objednávok Tovaru), a pre tento účel mu bolo vytvorené užívateľské konto v zmysle týchto VOP. Výhody, ktoré sú spojené s registráciou na E-shope Prevádzkovateľa, ako napríklad poskytnutie zvýhodneného nákupu na E-shope, určuje výlučne Prevádzkovateľ a tieto je možné zo strany Prevádzkovateľa kedykoľvek jednostranne dopĺňať a meniť.

 

 • Zmluvné stranysú spoločne Predávajúci a Kupujúci.

 1.2 Uzatvorením Kúpnej zmluvy vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj s ich prílohami, najmä Reklamačným poriadkom a tiež so Spracúvaním osobných údajov, a zaväzuje sa ho ako súčasť predmetnej Kúpnej zmluvy dodržiavať.

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 

2.1 Objednanie Tovaru je možné výlučne prostredníctvom E-shopu.

 

2.2 Potvrdením Objednávky a stlačením voľby „Odoslať objednávku“ Kupujúci odošle Objednávku Predávajúcemu a zároveň tým vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP, potvrdzuje správnosť Objednávky, množstvo objednaných kusov Tovaru, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle týchto VOP (Prílohy č. 2) a údajov pre doručenie, a súhlasí s konečnou cenou uvedenou v Objednávke. Tieto údaje sú Kupujúcemu zobrazené ešte pred samotným potvrdením a odoslaním jeho Objednávky. Zároveň uskutočnením Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že je oprávnený predmetnú Objednávku uskutočniť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, že ju uskutočňuje slobode, vážne, určito, zrozumiteľne, uskutočňuje ju bez nátlaku a bez toho, aby prišlo k použitiu jednostranne výhodných podmienok Predávajúceho a že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

2.3 Kúpna zmluva vzniká odoslaním Objednávky Kupujúcim a jej prijatím Predávajúcim. Prijatie Objednávky Predávajúci potvrdí Kupujúcemu zaslaním informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim a to bezodkladne po doručení Objednávky Predávajúcemu.

 

2.4 Za prípadné pochybenia pri prenose údajov medzi komunikačnými zariadeniami Kupujúceho a E-shopu Predávajúceho nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť.

 

2.5 Predávajúci môže požadovať, aby sa Kupujúci pred zadaním a odoslaním Objednávky vopred registroval zadaním svojich osobných údajov prostredníctvom E-shopu Predávajúceho. Tieto osobné údaje Kupujúceho budú ďalej použité na účely vytvorenia ako aj realizácie danej Objednávky a súčasne aj na účely vytvorenia užívateľského konta Kupujúceho pre realizáciu Objednávok v budúcnosti, ak s takýmto postupom Kupujúci vyjadrí svoj súhlas.

 

3. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

 

3.2 Kúpna cena Tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia Tovaru do miesta dodania, ktoré si Kupujúci zvolil.

 

3.3 Za Tovar v E-shope Predávajúceho je možné zaplatiť kúpnu cenu nasledovnými spôsobmi:

 

a) Platba so službou Dobierka. Pri tejto službe Predávajúci zabezpečuje expedovanie Tovaru prostredníctvom zvoleného doručovateľa, podľa čl. IV. Za Tovar zaplatí Kupujúci pri prevzatí Tovaru od doručovateľa a faktúra (daňový doklad) bude súčasťou tejto zásielky. Hotovosť preberá od Kupujúceho priamo doručovateľ. Za riadne uhradenie Dobierky zodpovedá Kupujúci, ktorý je pre tento účel povinný si vyžiadať od doručovateľa doklad o úhrade alebo iný obdobný doklad preukazujúci vykonanie úhrady dobierky.

b)Platba vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho. V tomto prípade Predávajúci zašle údaje potrebné k platbe na e-mailovú adresu Kupujúceho bezodkladne po prijatí jeho Objednávky. Kupujúci uhradí príslušnú sumu vyplývajúcu z Objednávky vopred na bankový účet Predávajúceho. Po pripísaní tejto sumy na účet Predávajúceho, Predávajúci zabezpečí vyexpedovanie Tovaru prostredníctvom zvoleného doručovateľa; vyúčtovacia faktúra (daňový doklad) bude priložená v predmetnej zásielke.

 

3.4 Záväzok Kupujúceho uhradiť cenu Objednávky je splnený momentom pripísania celej uvedenej sumy na určený bankový účet Predávajúceho alebo odovzdaním tejto sumy príslušnému doručovateľovi.

 

3.5 Ak Kupujúci pri Objednávke zvolil platbu vopred bankovým prevodom a peňažné prostriedky za danú Objednávku nebudú pripísané na bankový účet Predávajúceho do 7 (siedmich) pracovných dní od obdržania potvrdzujúceho e-mailu Predávajúceho o prijatí objednávky, Objednávka sa považuje automaticky za zrušenú, ak Predávajúci neurčí inak.

 

3.6 Ak nie je dohodnuté výslovne inak, fakturačné údaje Kupujúceho už nie je možné po odoslaní Objednávky meniť.

 

 4. DODACIE PODMIENKY

 

4.1 Predávajúci dodáva Tovar Kupujúcemu prostredníctvom:

a) kuriérskej spoločnosti.

 

4.2 Ak nie je možné doručenie doručovateľom zvoleným Kupujúcim pri Objednávke, môže Predávajúci zmeniť tohto doručovateľa, s tým, že poštovné je zaručené vo výške, v akej bolo uvedené v okamihu zadania Objednávky Kupujúcim.

 

4.3 Tovar bude odoslaný Kupujúcemu spravidla do troch (číslom: 3) až siedmich (číslom: 7) pracovných dní, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní, jedným zo spôsobov uvedených v bode 4.2. tohto článku. Lehota na odoslanie sa počíta odo okamihu doručenia riadne vyplnenej Objednávky Predávajúcemu a v prípade zvolenej platby vopred bankovým prevodom po pripísaní úplnej sumy Objednávky v prospech účtu Predávajúceho.

 

4.4 Doba na doručenie Tovaru je ustanovená obvyklými podmienkami doručovania spoločnosti príslušnej kuriérskej/prepravnej spoločnosti a môže byť dlhšia v závislosti od miesta určenia (miesta dodania Tovaru). Ak Kupujúcemu nebude Tovar a ani oznámenie o uložení Tovaru doručené do štrnástich (číslom: 14) dní od zaslania informácie o potvrdenej Objednávky zo strany Predávajúceho, je potrebné, aby Kupujúci ihneď kontaktoval Infolinku Predávajúceho na adrese: office@valor.sk, prípadne, aby podal reklamáciu prostredníctvom Reklamačného formuláru (uvedeného na E-shope Predávajúceho alebo aj spôsobom už uvedeným vyššie) a jeho následným zaslaním na e-mailovú adresu: office@valor.sk.

 

4.5 V prípade doručenia Objednávky, ktorá bola uhradená vopred môže Predávajúci alebo jeho zmluvný partner zabezpečujúci dodanie predmetného Tovaru požadovať predloženie identifikačného preukazu (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas) za účelom predchádzania vzniku akejkoľvek škody a zamedzenia legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je Kupujúcim právnická osoba, výdaj objednaného Tovaru bude umožnený iba jej štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže splnomocnením. Bez predloženia niektorého z uvedených dokladov môže Predávajúci alebo jeho zmluvný partner vydanie Tovaru Kupujúcemu odmietnuť.

 

 

4.6 Ak si Kupujúci zásielku Tovaru neprevezme a zásielka je vrátená naspäť Predávajúcemu, Tovar bude Kupujúcemu opätovne zaslaný, len v prípade, ak o to Kupujúci požiada a vopred uhradí cenu bankovým prevodom vrátane nákladov na prepravu za doručovanie pôvodnej aj novej zásielky, ak sa nedohodnú Zmluvné strany inak.

 

4.7 Tovar je doručovaný, zabalený a zabezpečený štandardným spôsobom. Je teda potrebné, aby si Kupujúci skontroloval kompletnosť jeho zásielky hneď po jej prevzatí. V prípade nezrovnalostí s tým, čo bolo objednané, Kupujúci kontaktuje Infolinku Predávajúceho. Kupujúci je pri preberaní Objednávky povinný skontrolovať jej stav prípadné poškodenie a nesmie prebrať doručovanú zásielku, ak je táto viditeľne poškodená v čase jej doručenia.

 

4.8 V prípade, ak je zásielka poškodená (aj keď ju napriek tejto skutočnosti Kupujúci prevezme), je nevyhnutné predmetné poškodenie nahlásiť ihneď doručovateľovi a čo najpresnejšie popísať v odovzdávacom protokole alebo inom doklade, ktorý má doručovateľ pre tento účel u seba. Kupujúci si je povinný ponechať a v prípade potreby preukázať Predávajúcemu, kópiu dokladu o spísaní škodovej udalosti na zásielke Tovaru.

 

4.9 Neúplnú alebo poškodenú zásielku musí Kupujúci bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu: office@valor.sk, spísať s doručovateľom protokol o neúplnej alebo poškodenej zásielke a tento zaslať e-mailom, prípadne iným dostupným spôsobom, Predávajúcemu. V prípade nedodržania ustanoveného postupu Kupujúcim, pri dodatočnej reklamácii neúplnosti/poškodenia zásielky, bude táto skutočnosť zakladať dôvod na strane Predávajúceho namietať, že sa nejedná o rozpor s Objednávkou a príslušnou Kúpnou zmluvou.

 

4.10 Kupujúci plne zodpovedá za Tovar ihneď po prevzatí zásielky, v ktorej je Tovar uložený.

 

4.11 Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu zvýhodnené ceny v rámci svojich akcií. Ceny Tovaru môžu byť znížené formou časovo obmedzenej akciovej ceny. Nová cena Tovaru bude pri nákupe zobrazená Kupujúcemu. Akciová cena nemusí byť ponúknutá na každý Tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť sa, ktorý Tovar bude ponúkaný za akciovú cenu. Akciové ceny platia len pri dodržaní ustanovených podmienok platných pre akciovú cenu Tovaru, a to formou zníženia kúpnej ceny Tovaru alebo aj prostredníctvom zľavového kódu alebo celkovou zľavou na celý nákup Tovaru. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.

 

4.12 Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

a) oneskorené doručenie Tovaru, ktoré zavinil doručovateľ;

b) oneskorené doručenie Tovaru, ktoré zavinil Kupujúci;

c) poškodenie Tovaru, ktoré zavinil doručovateľ;

d) poškodenie Tovaru, ktoré zavinil Kupujúci.

 

5. STORNO OBJEDNÁVKY

 

5.1 Kupujúci má právo bezplatne stornovať Objednávku, ktorá ešte nebola Predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade Kupujúci musí bezodkladne informovať Predávajúceho na jeho e-mailovej adrese:office@valor.sko tejto skutočnosti a uviesť presné číslo príslušnej Objednávky. Ak už bola cena vopred za Tovar Kupujúcim uhradená, Kupujúci si vyhradzuje právo na vrátenie peňazí prevodom na príslušný účet Kupujúceho, a to do desiatich (číslom: 10) pracovných dní od riadneho doručenia e-mailu o stornovaní Objednávky.

 

5.2 V prípade stornovania už odoslanej Objednávky Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo účtovať náklady vo výške príslušných dopravných a iných preukázateľne vzniknutých nákladov. Ak už bola cena uhradená, má právo si ich započítať voči už uhradenej kúpnej cene, a až následne takto zníženú kúpnu cenu odoslať na účet Kupujúceho. Kúpna cena znížená o preukázateľne vzniknuté náklady bude Kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného Tovaru na adresu Predávajúceho.

 

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať Objednávku Kupujúceho, najmä ak ho nebude schopný dodať Tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní Objednávky bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Predávajúci tieto finančné prostriedky Kupujúcemu do 10 (desiatich) pracovných dní na jeho účet, z ktorého Kupujúci zaplatil, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

6.1 Za zmluvné strany sa považuje Predávajúci a Kupujúci.

 

6.2 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až po riadnom zaplatení celej kúpnej ceny za Tovar Predávajúcemu prípadne príslušnému doručovateľovi.

 

6.3 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo ním určeného doručovateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

 

6.4 Kupujúci je povinný najmä:

a) prevziať objednaný Tovar;

b) zaplatiť za Tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu;

c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný Tovar pri jeho preberaní.

 

6.5 Predávajúci je povinný najmä:

a) dodať Kupujúcemu Tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;

b) spolu s Tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky potrebné dokumenty k Tovaru akým je napríklad faktúra.

 

7. REKLAMÁCIA VÁD TOVARU

 

7.1 Všetky informácie týkajúce sa reklamácie, podania sťažností alebo podnetov sú uvedené v Reklamačnom poriadku, ktorý je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

7.2 V prípade, ak bola na Infolinku nahlásená informácia, ktorá je v zmysle platných právnych predpisov, všeobecných obchodných podmienok alebo Reklamačného poriadku reklamáciou, podnetom alebo sťažnosťou, uplatní sa postup uvedený v Reklamačnom poriadku.

 

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

8.1 Spotrebiteľ má právo v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaruodstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim spotrebiteľom momentom, keď Kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou doručovateľa, prevezme všetky časti objednaného Tovaru.

 

8.2 Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 8.1. tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v týchto VOP, alebo

b) e-mailom na adrese:office@valor.sk.

 

Spotrebiteľ môže na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 8.1. tohto článku VOP použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 3 týchto VOP.

 

8.3 V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.1. tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar, ktorý sa vracia Predávajúcemu, nie je možné zaslať na dobierku a takto zaslaný balík nebude prevzatý.

 

8.4 Vrátený Tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kópiou dokladu o kúpe a prevzatí Tovaru, úplný, s kompletným príslušenstvom, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v pôvodnom nepoškodenom ochrannom obale, v stave a hodnote, v akom bol Tovar prevzatý.

 

8.5 Predávajúci vráti Kupujúcemu spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou v lehote do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 8.1. tohto článku VOP alebo vrátania Tovaru, ktorého sa odstúpenie týka a to podľa toho, čo nastane neskôr. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak.

 

8.6 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a súčasne, ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, tiež znáša aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

8.7 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je

a) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa;

b) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale (napr. antikorózne náterové hmoty, stavebné náterové hmoty, meracie prístroje, ochranné pomôcky, riedidlá, ďalšie náterové hmoty rôzneho druhu, doplnkový tovar, ako aj ďalšie iné tovary poskytované Predávajúcim), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru, ak Kupujúci tento obal rozbalil.

e) poskytovanie elektronického obsahu inak než na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo až po výslovnom súhlase Kupujúceho spotrebiteľa a Kupujúci spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

f) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje príslušný právny predpis, najmä Obchodný zákonník.

g) Odstúpenie Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ alebo odstúpenie Kupujúceho z iného dôvodu ako podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z.je možné doručiť Predávajúcemu:

          ga) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v týchto VOP, alebo

          gb) e-mailom na e-mailovej adrese Predávajúceho:office@valor.sk. 

Vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy platia primerane.

 

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

9.1 Kupujúci pre účely používania a objednávania Tovaru Prevádzkovateľa berie na vedomie spracúvanie jeho osobných údajov a iných údajov v súlade  s Prílohou č. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

10. ZASIELANIE NEWSLETTEROV

 

10.1 Kupujúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním „newsletterov“ (informácii týkajúcich sa Tovaru Prevádzkovateľa) na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim pri Objednávke alebo registrácii.

 

10.2 Odvolanie súhlasu podľa bodu 10.1. týchto VOP možno nahlásiť prostredníctvom Infolinky, prípadne zrušiť odber newsletterov spôsobom uvedeným v e-mailovej správe, v ktorej sa newsletter doručuje.

 

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV A ORGÁN DOZORU

 

11.1 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ na jeho žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa jej odoslania.

 

11.2 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

 

11.3 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.

 

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1 Odoslaním Objednávky alebo registráciou na E-shope vyjadruje Kupujúci svoj výslovný súhlas so znením týchto VOP a ich príloh a zaväzuje sa ich dodržiavať ako súčasť Kúpnej zmluvy.

 

12.2 Kupujúci sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia  zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len ako „Autorský zákon“) o kopírovaní, rozmnožovaní a šírení publikácií vydavateľstva Prevádzkovateľa v akejkoľvek forme.

 

12.3 Právne vzťahy a podmienky neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Autorského zákona, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

 

12.4 Tovar je predávaný na základe obrázku Tovaru uvedeného na stránke E-shopu Predávajúceho. Obrázky jednotlivých Tovarov sú iba ilustračné. Ak sú odlišnosti medzi obrázkami a dodaným Tovarom, tieto nie sú dôvodom na odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, pokiaľ Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar v zmysle príslušnej Objednávky.

 

12.5 Farebné odtiene dodaného Tovaru, ktorý je predávaný na základe obrázku Tovaru uvedeného na stránke E-shopu Predávajúceho, sa môžu v čiastočnom rozsahu líšiť od vzoru farebného odtieňu uvedeného na stránke E-shopu. Farebné odtiene jednotlivého Tovaru uvedené na stránke E-shopu slúžia len ako vzor nie ako záväzný výsledný odtieň reálne dodaného Tovaru. Ak sú odlišnosti medzi vzorom farebných odtieňov a dodaným Tovarom, tieto nie sú dôvodom na odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, pokiaľ Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar v zmysle príslušnej Objednávky.

 

12.6 Ak právne prepisy Slovenskej republiky neurčujú inak, Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne dopĺňať a meniť ustanovenia týchto VOP, pričom ich zmena je účinná momentom zverejnenia ich nového znenia na E-shope.

 

12.7 Akákoľvek komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim musí prebiehať v slovenskom jazyku, ak nie je výslovne Zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 

12.8 Tieto VOP ako aj práva a povinnosti Zmluvných strán z nich vyplývajúce sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

12.9 Prílohou týchto VOP je:

a) Reklamačný poriadok

b) Ochrana osobných údajov

c) Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

12.10 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1,11,2019

 

PRÍLOHA Č. 1

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI VALOR s.r.o.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Reklamácie sa vybavujú v zmysle príslušných ustanovení, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. V prípade Spotrebiteľa aj podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

1.2 Záručná doba na Tovar zakúpený v E-shope  je 24 mesiacov, ak právne predpisy neustanovujú kratšiu záručnú dobu alebo ak nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak.

 

1.3 Pri preberaní Tovaru je Kupujúci vždy povinný skontrolovať:

a) či je obal Tovaru alebo samotný Tovar poškodený;

b) či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou, príslušným dodacím listom, resp. faktúrou;

c) či mu bol dodaný Tovar (druh Tovaru) v súlade s Objednávkou.

 

1.4 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný poškodený Tovar vrátiť a preukázať sa potvrdením o kúpe a zaplatení Tovaru. V prípade ak je reklamovaný Tovar zasielaný Predávajúcemu poštou, Tovar nie je možné zaslať na dobierku a takto zaslaný balík nebude prevzatý.

 

1.5 Spotrebiteľ má právo na úhradu iba nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

1.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mail) Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

1.7 Týmto Reklamačným poriadkom Prevádzkovateľ informuje Kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 

1.8 Na Podnikateľa uplatňujúceho reklamáciu sa primerane použijú ustanovenia tohto Reklamačného poriadku okrem prípadov, kedy sa jedná o ustanovenia Reklamačného poriadku formulované výslovne pre Spotrebiteľa.

 

1.9 Uzatvorením Zmluvy vyjadruje Kupujúcisvoj súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a zaväzuje sa ho ako súčasť Zmluvy dodržiavať.

 

2. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA ZA VADY

 

2.1 Prevádzkovateľ zodpovedá za vady Tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi, Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom. Vadami sa rozumejú prípady, kedy Tovar nespĺňa požiadavky na kvalitu ponúkanej ponúkaného Tovaru v súlade s charakterom ponúkanej Tovaru a/alebo nie je poskytovaná v súlade s platnými právnymi predpismi alebo Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo Kúpnou zmluvou.

 

2.2 Reklamovať možno len Tovar zakúpený prostredníctvom E-shopu Prevádzkovateľa.

 

 

2.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

 

2.4 Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Kupujúcim v ním uplatnenej reklamácii.

 

2.5 Pre Tovar, ktorý poskytuje Prevádzkovateľ v mene obchodných partnerov, platia reklamačné poriadky týchto obchodných partnerov (subdodávateľov).

 

2.6 Reklamáciou podľa tohto Reklamačného poriadku nie je podanie Kupujúceho týkajúce sa jeho nespokojnosti ohľadne dodaného Tovaru, ktoré nie je vadou v zmysle platných predpisov alebo tohto Reklamačného poriadku alebo nespokojnosť so samotným procesom vybavenia sťažnosti alebo reklamácie, ak tento Reklamačný poriadok alebo platné právne predpisy, najmä Zákony o ochrane spotrebiteľa, neustanovujú inak (ďalej aj len ako „Sťažnosť).

 

2.7 Za opodstatnenú sa považuje každá reklamácia, ktorou bude preukázané, že Prevádzkovateľ porušil príslušný právny predpis, Všeobecné obchodné podmienky alebo Kúpnu zmluvu uzatvorenú s Kupujúcim alebo konal v rozpore s nimi. Za opodstatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia aj vtedy, ak Prevádzkovateľ riadne neoznámi Kupujúcemu výsledok reklamačného konania v stanovenej lehote podľa tohto Reklamačného poriadku.

 

2.8 V prípade, ak sa reklamácia týka správnosti úhrady ceny za Tovaralebo uskutočnenia platby, až do riadneho vybavenia reklamácie nie je Prevádzkovateľ povinný namietanú platbu
za Tovar vrátiť v prospech Kupujúceho.

 

2.9 Reklamácie vybavuje Prevádzkovateľ, môže však nimi poveriť aj inú osobu v zmysle platných právnych predpisov.

 

 3. PODMIENKY A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

 

3.1 Reklamáciu je potrebné uplatniť vždy písomne (listom alebo e-mailom) u Predávajúceho na adrese: VALOR s.r.o., PO BOX 13, Senecká cesta 18, 82017 Bratislava 217alebo na e-mailovej adrese: office@valor.sk.

 

Pri uplatnení reklamácie odporúčane vyplniť Reklamačný formulár, formulár si stiahnete TU.

 

3.2 Kupujúcije povinný vadu Tovaru reklamovať bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy došlo k reklamovanej skutočnosti.

 

3.3 V reklamácii/oznámení o vadách je Kupujúci povinný uviesť:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré ako ich zadal pri svojej registrácii resp. pri uskutočnení Objednávky ak ide o Neregistrovaného užívateľa (neuvádza sa prístupové heslo, ktoré zadal pri registrácii),

b) údaje Predávajúceho vrátane jeho e-mailovej adresy,

c) názov Tovaru, ktorý je predmetom reklamácie,

d) popis vady Tovaru (miesto jej výskytu a prejavy)

e) číslo Objednávky/faktúry, ktorej sa reklamácia týka,

f) uvedenie dátumu, kedy došlo k reklamovanej skutočnosti,

g) navrhovaný spôsob vyriešenia reklamácie.

 

3.4 Kupujúcije o reklamovanej Tovare povinný predložiť doklad (originál alebo fotokópiu umožňujúcu overenie jej súladu s originálom) preukazujúci jeho dodanie (najmä faktúru), okrem prípadov ak sa reklamácia týka neposkytnutia dokladu o dodaní Tovaru.

 

4. PRIJATIE REKLAMÁCIE

 

4.1 Prevádzkovateľ alebo ním určená osoba potvrdí prijatie reklamácie:

a) v prípade reklamácie zaslanej e-mailom zaslaním e-mailu na adresu, ktorú pre tento účel výslovne Kupujúci uviedol v emailovej správe, inak na emailovú adresu, z ktorej email Kupujúci reklamáciu zaslal,

b) v prípade reklamácie uskutočnenej cez kontaktný formulár zaslaním emailu
na adresu, ktorú pre tento účel výslovne Kupujúci uviedol v kontaktnom formulári, inak na e-mailovú adresu alebo adresu bydliska, o ktorej má Predávajúci vedomosť.

c) v prípade reklamácie uskutočnenej písomne zaslaním e-mailu na adresu, ktorú pre tento účel výslovne Kupujúci uviedol v písomnej reklamácii, inak na adresu bydliska, o ktorej má Predávajúci vedomosť.

 

4.2 Prevádzkovateľ doručí Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktorá bola doručená niektorým zo spôsobom uvedených vyššie ihneď po doručení/ obdržaní takejto reklamácie. Uvedené potvrdenie je len potvrdením Prevádzkovateľa o doručení uplatnenia reklamácie, nie je uznaním reklamácie ani iným obdobným úkonom.

 

4.3 Na základe riadne uskutočnenej reklamácie v súlade s týmto Reklamačným poriadkom a platnými právnym predpismi, začína reklamačné konanie. Za riadne uskutočnenú reklamáciu sa považuje najmä doručenie reklamácie obsahujúcej všetky náležitosti ustanovené týmto Reklamačným poriadkom vrátane dokladu o poskytnutí a zaplatení Tovarov.

 

4.4 Súčasťou potvrdenia o prijatí reklamácie bude aj poučenie Kupujúceho o jeho právach v zmysle § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa, kedy Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí Spotrebiteľa o jeho právach podľa ust. § 622 a §623 Občianskeho zákonníka.

 

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 

5.1 Prevádzkovateľ je oprávnený reklamáciu zamietnuť, ak nie je podaná v súlade s týmto Reklamačným poriadkom alebo platnými právnymi predpismi, najmä ak:

a) podanie Kupujúceho nie je reklamáciou v zmysle príslušných právnych predpisov alebo tohto Reklamačného poriadku, najmä ak sa jedná o Sťažnosť,

b) Kupujúci podal reklamáciu po uplynutí doby na podanie reklamácie alebo uplatnenie nárokov z vád,

c) Reklamácia nespĺňa náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi a týmto Reklamačným poriadkom,

d) Kupujúci nepreukázal, že reklamácia sa týka Tovaru poskytovaného Prevádzkovateľom,

e) Kupujúci neposkytol Prevádzkovateľovi informácie alebo podklady a bez ich poskytnutia nie je možné reklamáciu riadne vybaviť,

f) sa Reklamácia týka už spotrebovanej a aplikovanejnáterovej hmoty,

g) sa Reklamácia týka nespokojnosti s odtieňom náterovej hmoty, z dôvodu jej čiastočnej odlišnosti od jej vzorového zobrazenia na E-shope Prevádzkovateľa,

h) reklamovaná vada bola spôsobená konaním alebo opomenutím konania Kupujúceho, najmä v prípade konania v rozpore s VOP alebo ich prílohami.

 

5.2 Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

5.3 Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 (dvanástich) mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj
všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

5.4 Prevádzkovateľ bude o dôvodoch zamietnutia reklamácie informovať Kupujúceho v súlade s bodom 4.1 tohto Reklamačného poriadku.

 

5.5 Ak doručená reklamácia spĺňa predpoklady ustanovený príslušnými právnymi predpismi a týmto Reklamačným poriadkom, Prevádzkovateľ posúdi jej opodstatnenosť.

 

5.6 V prípade uznania oprávnenosti reklamácie Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ informujte Kupujúceho o jeho právach v zmysle § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

5.7 Spotrebiteľ má v prípade existencie vady nasledujúce nároky:

a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

d) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

e) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

5.8 Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníkaSpotrebiteľ uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

5.9 Predávajúci o vybavení reklamácie vydá Spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

 

6.1 V rámci reklamačného konania môže Prevádzkovateľ od Kupujúceho požadovať ďalšie relevantné informácie a podklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie. Za týmto účelom je Kupujúcipovinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť. Lehota potrebná na doplnenie informácií/podkladov sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov.

 

6.2 V prípade, ak Kupujúcinie je spokojný s výsledkom reklamácie alebo spôsobom jej vybavenia, môže sa domáhať svojich nárokov v zmysle platných právnych predpisov.

 

6.3 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

 

 

 

 

PRÍLOHA Č. 2

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť VALOR s.r.o.,so sídlom: Senecká cesta 18, Bratislava 821 04, IČO: 31 353 584, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 5345/B, Oddiel: Sro(ďalej aj len ako „Spoločnosť“)pre účely poskytovania služieb súvisiacich s využívaním E-shopu Spoločnosti, na základe ktorých Spoločnosť umožňuje svojim zákazníkom objednávanie Tovaru Prevádzkovateľa za podmienok ustanovených v príslušných dokumentoch, najmä vo VOP (ďalej aj len ako „E-shop“)spracúva predovšetkým nasledovné osobné údaje o dotknutej osobe, ktorá využíva alebo má v úmysle využívať služby E-shopu (ďalej aj len ako „zákazník“):

a) titul,

b) meno a priezvisko,

c) adresa (najmä pre doručenie alebo fakturačná adresa)

d) e-mailová adresa,

e) meno, priezvisko a funkcia, ak sa jedná o konanie za Podnikateľa,

f) telefónne číslo,

 

V prípade neposkytnutia osobných údajov potrebných pre registráciu a/alebo poskytnutie služieb E-shopu (najmä uskutočnenie Objednávky)  v rozsahu meno a priezvisko (prípadne funkcia), adresa, e-mailová adresa, telefónne číslonie je možné poskytnúť zákazníkovi služby E-shopu, najmä dodanie Tovaru.

 

Spoločnosť postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov(ďalej len „nariadenie GDPR“– všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

I.

ROZSAH, ÚČEL, SPÔSOB A DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo Spoločnosť spracúva pre účely poskytovania služieb E-shopu, najmä

a) registrácie zákazníka na internetovej doméne E-shopu,

b) poskytnutie služieb E-shopu,

c) vystavenia faktúry za poskytnutie služieb E-shopu a splnenie si ostatných účtovných, platobných a daňových povinností vo vzťahu k platbe zákazníka za službu,

d) prijímania, spracovania a vybavenia reklamácii podaných zákazníkmi v rámci poskytovania služieb E-shopu alebo spracovania odstúpenia od zmluvy uzatvorenej s príslušným zákazníkom.

 

Zákazník berie na vedomie, že uvedené osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené aj subdodávateľom Prevádzkovateľa, najmä jeho a doručovateľom a distribútorom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorené osobitné zmluvy a to pre účely poskytovania služieb E-shopu – doručovania a distribúcie Objednávok, prípadne vybavenia reklamácie podanej zákazníkom a týkajúcej sa časti služieb E-shopu poskytovanej týmto subdodávateľom alebo doručovateľom.

 

Uvedené osobné údaje sú spracúvané a uchovávané v súlade s osobitnými predpismi maximálne po dobu 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu, a to maximálne však po dobu ustanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služieb E-shopu. Po ukončení uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

 

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje pre vyššie uvedený účel na právnom základe spracúvania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, ktorých prílohou č. 2 je tento dokument Ochrana osobných údajov a ktorej zmluvnou stranou je zákazník.

 

B. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY ZASIELANIA INFORMAČNÝCH E-MAILOV (NEWSLETTEROV)

 

Spoločnosť spracováva údaje o zákazníkovi v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope - na internetovej doméne: https://eshop.valor.sk/pre účely zasielania informačných e-mailov.

 Registrácia zákazníka v E-shope ako aj označenie políčka pri súhlase so zasielaním informácií a materiálov Spoločnosti v objednávacom liste je dobrovoľné. Ak zaregistrovaný zákazník, resp. osoba ním poverená, t. j. napr. jeho štatutárny orgán, jeho zamestnanec, splnomocnenec a pod., pri registrácii označí políčko v súhlase so zasielaním informácií a materiálov Spoločnosti v E-shope, na internetovej doméne: https://eshop.valor.sk/ , udeľuje tým súhlas Spoločnosti v zmysle ust. § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby tento spracoval a uschovával jeho údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na šírenie informácií o nových ponukách Tovaru Spoločnosti, o zľavách, výhodách, reklame Tovaru a pod.

Spracúvanie osobných údajov pre tieto účely je teda vykonávané na právnom základe udeleného súhlasu.

Súhlas s automatickým šírením reklamy udelený zákazníkom podľa tohto článku VOP udeľuje zákazník Spoločnosti na dobu platnosti registrácie alebo na dobu pokiaľ je súhlas udelený a zákazník ho môže odvolať kedykoľvek formou akou ho udelil alebo zaslaním žiadosti na office@valor.sk. Súhlas zanikne bezodkladne od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom Spoločnosti.

Zákazník sa môže z odberu kedykoľvek odhlásiť zaslaním žiadosti o skončenie zasielania informačných e-mailov (newsletterov) na nasledovnú emailovú adresu office@valor.sk

V prípade, ak sa zákazník dobrovoľne prihlásil na odber informačných e-mailov (newsletterov), osobné údaje zákazníka spracúvané na tento účel sú vymazané bezodkladne po spracovaní žiadosti zákazníka o skončenie zasielania informačných e-mailov (newsletterov) alebo po odvolaní súhlasu na spracúvanie zákazníkových osobných údajov pre tieto účely.

Osobné údaje spracúvané pre tento účel sú spracúvané a uchovávané iba po dobu zasielania informačných e-mailov (newsletterov) zákazníkovi.

V prípade, ak zákazník odvolá svoj súhlas so zasielaním informačných e-mailov (newslettov), nemá to žiadny vplyv na poskytovanie služieb E-shopu Spoločnosti podľa VOP a kúpnej zmluvy.

 

 

2. INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Každý zákazník si môže v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov uplatniť u Spoločnosti nasledovné práva:

 

2.1 Právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním

 

Zákazník má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý spoločnosti udelil na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom zasielania informačných e-mailov. 

Ak zákazník svoj súhlas odvolá, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané pred odvolaním súhlasu. 

Zákazník môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil alebo prostredníctvom zaslania notifikácie o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu: office@valor.sk.

 

2.2 Právo na prístup k osobným údajom

 

Zákazník má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. V tomto prípade má zákazník právo získať prístup k jeho osobným údajom a k informácii o

 • účele spracúvania osobných údajov;
 • kategórii spracúvaných osobných údajov;
 • predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 • tom, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje ak neboli poskytnuté zákazníkom;
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
 • práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR ak zákazník tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
 • Spoločnosť je povinná poskytnúť zákazníkovi jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré zákazník požiada, môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť je povinná poskytnúť osobné údaje zákazníkovi spôsobom podľa jeho požiadavky (napr. e-mailom);
 • okruhu osôb, ktoré okrem prevádzkovateľa v súlade s týmto súhlasom pracúvajú osobné údaje zákazníka;
 • právo získať osobné údaje podľa vyššie uvedeného bodu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

2.3 Právo na opravu osobných údajov

 

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú zákazníka. Ak zákazník má za to, že na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov je potrebné poskytnúť väčší rozsah osobných údajov  má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

2.4 Právo na výmaz osobných údajov

 

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje zákazníka ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • zákazník odvolá súhlas, ktorý poskytol na spracúvanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov t.j. Spoločnosť spracúva osobné údaje len na základe súhlasu zákazníka;
 • v prípade zasielania informačných e-mailov (newsletterov), ak zákazník namieta spracúvanie jeho osobných údajov Spoločnosť prestane na tento účel osobné údaje spracúvať a v súvislosti s týmto účelom osobné údaje vymaže;
 • ak sa preukáže, že zákazníkove osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

2.5 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak:

 • zákazník napadne/namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a zákazník namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich zákazník na uplatnenie právneho nároku.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na základe vyššie uvedeného, okrem uchovávania môže osobné údaje Spoločnosť spracúvať len so súhlasom zákazníka alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Zákazníka, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí na základe vyššie uvedeného, je Spoločnosť povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

2.6 Právo na prenosnosť osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a táto operácia nevyžaduje vynaloženie neprimeraného úsilia, pričom platí, že uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 

2.7 Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

 

Ak zákazník tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

2.8 Právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov

 

Zákazník má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov v prípadoch spracovávania jeho osobných údajov Spoločnosťou, konkrétne pri spracúvaní jeho osobných údajov na účely zasielania informačných e-mailov (newsletterov). Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami zákazníka, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Zákazník má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu (zasielania informačných e-mailov – newsletterov) vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Spoločnosť ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

3. PREJAVENIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

3.1 Zákazník zaškrtnutím na to určeného políčka na E-shope (primárne pri Objednávke alebo registrácii) udeľuje svoj výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko, na účel zasielania informačných e-mailov (newsletterov) prostredníctvom e-mailu zákazníkovi na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania alebo do momentu odvolania svojho súhlasu. (Poskytnutie údajov a súhlasu je dobrovoľné a ich neposkytnutie predstavuje iba nemožnosť poskytnutia doplnkovej služby zákazníkovi v podobe zasielania newsletterov).

 

3.2 Zákazník zaškrtnutím na to určeného políčka na E-shope vyhlasuje, že si celý dokument „Ochrana osobných údajov“ riadne prečítal a bol oboznámený s rozsahom, účelom, právnym základom a dobou spracúvania jeho osobných údajov a zároveň bol oboznámený s jeho právami v súvislosti s ochranou osobných údajov a plne im porozumel a v prípade akýchkoľvek nejasností si je vedomý, že môže kontaktovať so žiadosťou o vysvetlenie prevádzkovateľa na adrese office@valor.sk.

 

PRÍLOHA Č. 3

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

KOMU:                                      VALOR s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 18, Bratislava 821 04, IČO: 31 353 584, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 5345/B, tel. č.: 0903 242 195, e-mail: office@valor.sk.

 

KTO:                        Meno a priezvisko**:  ___________________________, Adresa*: ___________________________,

 

                             PSČ*, Obec*:  ____________________________________, Telefón*: ___________________________,

 

                            E-mail*: _______________________________

 

 

Uvedený Kupujúci týmto odstupujem od Kúpnej zmluvy, na základe ktorej som si objednal nasledovný Tovar, ktorý bol zakúpený prostredníctvom Internetovéhoobchodu (E-shopu)VALOR s.r.o.

 

 

Objednávka číslo: ______________________________   zo dňa:  ___________________  

 

Názov Tovaru: ______________________________   Počet vracaných kusov Tovaru:  ___________________  

 

Kód Tovaru (ak je uvedený): ______________________________     

 

Číslo faktúry*: ________________________________   Tovar mi bol doručený dňa)*: ________________________  

 

 

 

V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. si uplatňujem týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného Tovaru vrátane nákladov za objednané služby doručenie tovaru a/alebo dobierka vo výške najlacnejšej ceny za tieto služby ponúkané u Predávajúceho.

 

Týmto žiadam o vrátenie finančných prostriedkov za Tovar, ktorého sa odstúpenie týka, pričom požadovanú sumu mi vráťte* :

 

□prevodom na účet, číslo účtu/IBAN:   __________________________________________________________

 

□poštovým poukazom na moju adresu (uvedená v záhlaví žiadosti)

 

 

V _______________________________    dňa _______________________       podpis _______________________

 

* označte vybranú možnosť