Podmienky ochrany osobných údajov

 

INFORMÁCIE a poučenia

týkajúce sa spracúvania osobných údajov POSKYTNUTÉ DOTKNUTEJ OSOBE

 

I.

Dotknutá osoba:                         Zamestnanci.

 

Prevádzkovateľ:                        spoločnosť VALOR s.r.o., so sídlom Senecká cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 31 353 584, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5345/B, e-mail: office@valor.sk

 

Sprostredkovateľ:                     spoločnosť VGD SLOVAKIA s.r.o., so sídlom  Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 36254339,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 74698/B, e-mail: maria.sabova@vgd.eu

                                                          

                                                           fyzická osoba Peter Sedlák, Valachovej 2, 841 01 Bratislava, IČO: 36924695, zapísaný v: Okresný úrad Bratislava IV, Odbor živn. sp. Č. Žo-98/14181/002/E09, Reg. č. A/3364/98, e-mail: kaldesrepet@gmail.com

                                                                         

Ing. Ladislav Belan, so sídlom Sládkovičova 40, Želiezovce,  IČO: 40 925 048, zapísaný: Okresný úrad Levice, Živnostenský register 402-10247e- mail: belanlaci@gmail.com

 

Ing. Vlastimír Belan – TECHNOPROGRES Bratislava, Račianska 5, 831 02 Bratislava, IČO : 17464382, Okresný úrad Bratislava, Číslo živn. registra 103-1980, email: vlastobelan@post.sk

 

 

Okruh príjemcov:                      Sprostredkovatelia uvedený vyššie, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Doplnkové dôchodkové sporiteľne (v prípade osôb poistených v druhom alebo treťom pilieri), dôchodkové správcovské spoločnosti (v prípade osôb poistených v druhom alebo treťom pilieri), orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce),

 

Účel spracúvania:                         Osobné údaje zamestnancov spracúva prevádzkovateľ výlučne pre účely pracovnoprávnych vzťahov a ďalších právnych vzťahov, ktoré vyplývajú z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, a to:

 

 • uzavretie zmluvy
 • vyplácanie mzdy;
 • sociálne poistenie;
 • zdravotné poistenie;
 • vypracovanie daňových priznaní, preddavkové platby na daň z príjmu, uplatňovanie daňových bonusov a nezdaniteľnej časti základu dane a súvisiaca komunikácia s daňovým úradom;
 • odvody príspevkov do druhého alebo tretieho piliera;
 • plnenie povinností voči kontrolným orgánom;
 • realizácia školení BOZP;
 • realizácia školení požiarnej ochrany;
 • realizácia školení a vydávanie preukazov pre ovládanie vysokozdvižných vozíkov;
 • realizácia školení
 • vydávanie preukazov pre vodičov referentských vozidiel;
 • zabezpečenie stravovania;
 • zabezpečenie benefitov pre zamestnancov;
 • uchovanie osobných spisov zamestnancov do 70 rokov ich veku za účelom možnosti preukázania výkonu zamestnania pre účely poskytnutia dôchodku
 • zriadenie prístupov do informačných systémov zamestnávateľa;.

 

Právny základ spracúvania:      Právnym základom spracúvania môže byť podľa § 13 Zákona 18/2018 Z.z. a čl. 6 Nariadenia 2016/679:

 1. a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 2. b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 3. c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
 4. d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa;
 5. e) ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom ) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

 

 

Zoznam osobných údajov:        meno,  priezvisko,  rodné  priezvisko,  prezývka, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti, titul, štátna príslušnosť, národnosť, fotografia, adresa  trvalého/prechodného  pobytu  alebo  bydliska,  telefónne číslo, e-mailová adresa, register pracovného času (t. j. údaje o čase, kedy  jednotliví  zamestnanci  začínajú  a  končia  pracovnú  zmenu,  aj  údaje  o prestávkach  alebo  čase,  ktorý  nie  je  do  pracovného  času  zahrnutý), pracovná funkcia, identifikačné číslo zamestnanca, prístupový kód/heslo zamestnanca, online identifikátor, pracovná IP adresa, údaje  určujúce  geografickú  polohu  zamestnanca (najmä pri využívaní GPS) a/alebo údaje v knihe jázd služobného vozidla,  údaje   o zdravotnom   stave   (potvrdenie  o  tehotenstve zamestnankyne, o invalidite zamestnanca, výsledky preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci, výsledky dychovej/krvnej skúšky na alkohol, údaje   o   psychickej   pracovnej spôsobilosti),  členstvo v odborovej organizácii, výpis z registra trestov, identifikátory  patriace konkrétnemu zamestnancovi a vytvárajúce jeho ekonomickú identitu (údaj       o mzde,   číslo bankového  účtu), sociálnu  identitu (údaje o rodinnom  stave, počte detí, dosiahnutom vzdelaní, údaje detí na účely vyplácania daňových bonusov) alebo  mentálnu  identitu (informácie o správaní a osobných vlastnostiach zamestnanca zachytené v pracovnom posudku).

 

 

Účel

Právny základ

uzavretie zmluvy

plnenie zo zmluvy /osobitný predpis

vyplácanie mzdy

osobitný predpis

sociálne poistenie

osobitný predpis

zdravotné poistenie

osobitný predpis

vypracovanie daňových priznaní, preddavkové platby na daň z príjmu, uplatňovanie daňových bonusov a nezdaniteľnej časti základu dane a súvisiaca komunikácia s daňovým úradom

osobitný predpis

odvody príspevkov do druhého alebo tretieho piliera

osobitný predpis

plnenie povinností voči kontrolným orgánom

osobitný predpis

realizácia školení BOZP

osobitný predpis

realizácia školení požiarnej ochrany

osobitný predpis

realizácia školení a vydávanie preukazov pre ovládanie vysokozdvižných vozíkov

osobitný predpis

rodinné a materské príspevky

osobitný predpis

vydávanie preukazov

oprávnený záujem spoločnosti a tretích strán / plnenie zo zmluvy

evidencia dochádzky

osobitný predpis

evidencia dovoleniek

osobitný predpis

uchovanie osobných spisov zamestnancov do 70 rokov ich veku za účelom možnosti preukázania výkonu zamestnania pre účely poskytnutia dôchodku

oprávnený záujem dotknutej osoby

zabezpečenie stravovania

osobitný predpis

benefity pre zamestnancov

oprávnený záujem spoločnosti a zamestnancov

zriadenie prístupov do informačných systémov prevádzkovateľa

Oprávnený záujem spoločnosti / plnenie zmluvy (vytvorenie podmienok pre plnenie zmluvných povinností)

 

 

 

 

Uvedené osobné údaje vedie zamestnávateľ podľa zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších. a ďalších.

 

 

 

Doba uchovávania**:               Mzdové listy                                                                               20 rokov

Výplatné listiny                                                                         10 rokov

Rodinné prídavky a materské príspevky                           10 rokov

Prehlásenia k dani zo mzdy                                                   10 rokov

Zrážky zo mzdy                                                                         10 rokov

Podklady k mzdám                                                                   10 rokov

Evidencia dochádzky                                                               10 rokov

Evidencia dovoleniek                                                              10 rokov

Popisy pracovných činností                                                  10 rokov

Dohody o vykonaní práce                                                      10 rokov

Pracovné zmluvy                                                                      10 rokov

Osobné údaje pre zabezpečenie benefitov                       10 rokov*

Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie               10 rokov

Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky,

zmeny                                                                                           10 rokov

Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika                 10 rokov

Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia     10 rokov

Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie                     10 rokov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci                            10 rokov

Dohody o hmotnej zodpovednosti                                                    10 rokov (po strate platnosti)

Osobné spisy zamestnancov                                                                do 70 rokov veku

* od skončenia pracovného pomeru

** ak osobitný predpis nevyžaduje dlhšiu dobu uchovávania

 

 

V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru a/alebo pracovného vzťahu mimopracovného pomeru zamestnanca.

 

Osobné údaje nie sú zverejňované, mimo rozsahu, ktorého zverejnenie pripúšťa osobitný predpis.

 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.

 

V spoločnosti ako prevádzkovateľa a ani u žiadneho sprostredkovateľa nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu na podklade poskytnutých osobných údajov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Dotknutá osoba:                         Uchádzači o zamestnanie

 

Prevádzkovateľ:                        spoločnosť VALOR s.r.o., so sídlom Senecká cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 31 353 584, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5345/B, e-mail: office@valor.sk

 

Okruh príjemcov:                      Nie je poskytované žiadnym príjemcom.

 

Účel spracúvania:                      výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície.

 

Právny základ spracúvania

                                                           Súhlas dotknutej osoby

                                                           Pre účel spracúvania v databáze záujemcov po ukončení výberového konania je potrebný osobitný súhlas

 

 

Zoznam osobných údajov:     meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, údaje v rozsahu, v akom ich uchádzač poskytne v životopise

 

 

Doba uchovávania:                   Do momentu ukončenia výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície. V prípade, že spoločnosť ako prevádzkovateľ má záujem spracúvať osobné údaje aj po ukončení výberového konania, doba po ktorú dochádza k ich spracúvaniu bola uvedená v osobitnom poučení a súhlase udelenom na takéto spracúvanie.

 

V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov, nie je možné zabezpečiť riadne naplnenie potreby spoločnosti na obsadenie pracovného miesta.

 

Osobné údaje nie sú zverejňované.

 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.

 

V spoločnosti ako prevádzkovateľa a ani u žiadneho sprostredkovateľa nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu na podklade poskytnutých osobných údajov.

 

 

 

III.

 

Dotknutá osoba:                         Dodávatelia alebo zákazníci – Fyzické osoby (vrátane fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na základe živnosti alebo iným obdobným spôsobom).

 

Prevádzkovateľ:                        spoločnosť VALOR s.r.o., so sídlom Senecká cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 31 353 584, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5345/B, e-mail: office@valor.sk

 

Sprostredkovateľ:                     spoločnosť VGD SLOVAKIA s.r.o., so sídlom  Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 36254339,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 74698/B e-mail: info@vgd.eu

 

spoločnosť PREMIER system SK, s.r.o., so sídlom Ružová 19/70, 909 01 Skalica, IČO: 44324413, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Trnava, odd. Sro, vložka 22515/T, e.-mail: obchod@premier-system.sk

 

spoločnosť LOGINTRADE s.r.o., so sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35878011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro , vl. Č. 30905/B, emial: info@logintrade.sk

 

spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., so sídlom Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45497885, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, vložka 17990/S, email: info@sds.sk

 

spoločnosť TRADOP s.r.o., so sídlom Čerešňová 1, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 47759011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka 37266/N, email: info@tradop.sk

 

 

Okruh príjemcov:                      Sprostredkovateľ.

 

Účel spracúvania:                      plnenie Zmluvy – najmä vedenie účtovníctva, správa skladového programu,  vystavovanie faktúr, dodávka plnení

Právny základ spracúvania:      Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, osobitný predpis.

 

Zoznam osobných údajov:     meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, IČO, IČ DPH a DIČ fyzickej osoby - podnikateľa.

 

                                                          

Účel

Právny základ

vedenie účtovníctva

osobitný predpis

vystavovanie faktúr

osobitný predpis

dodávka tovarov (služieb)

plnenie zmluvy

 

 

 

Doba uchovávania:                   10 rokov odo dňa zániku platnosti zmluvného vzťahu, ak osobitný predpis neukladá uchovanie údajov po dlhšiu dobu.

 

V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie zmluvy.

 

Osobné údaje nie sú zverejňované.

 

 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.

 

V spoločnosti ako prevádzkovateľa a ani u žiadneho sprostredkovateľa nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu na podklade poskytnutých osobných údajov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

Dotknutá osoba:                         FO vstupujúce do priestorov spoločnosti

 

Prevádzkovateľ:                        spoločnosť VALOR s.r.o., so sídlom Senecká cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 31 353 584, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5345/B, e-mail: office@valor.sk

 

Okruh príjemcov:                      Nie je poskytované žiadnym príjemcom.

 

Účel spracúvania:                      Evidencia a monitorovanie osôb v priestoroch Prevádzkovateľa.

 

Právny základ spracúvania:      Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ochranu majetku Prevádzkovateľa, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby.

 

Zoznam osobných údajov:     obrazová podobizeň FO zachytená na kamerovom zázname

 

 

Doba uchovávania:                   kamerový záznam maximálne 15 dní odo dňa vyhotovenia, ak osobitný predpis neukladá uchovanie údajov po dlhšiu dobu.

 

V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov, nie je možné umožniť vstup FO do priestorov Prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje nie sú zverejňované.

 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.

 

V spoločnosti ako prevádzkovateľa a ani u žiadneho sprostredkovateľa nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu na podklade poskytnutých osobných údajov.

 

V.

Dotknuté osoby si môžu v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov uplatniť u Prevádzkovateľa nasledovné práva:

 • Právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a na ktorých spracúvanie svoj súhlas udelila. Ak dotknutá osoba svoj súhlas odvolá, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané pred odvolaním súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila alebo prostredníctvom zaslania notifikácie o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu office@valor.sk. Prevádzkovateľ prestane osobné údaje spracúvať bezodkladne po odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

 

 • Právo na prístup k osobným údajom

 

Dotknutá osoba má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V tomto prípade má dotknutá osoba právo získať prístup k jej osobným údajom a k informácii o

 • účele spracúvania osobných údajov
 • pôvode osobných údajov, t.j. odkiaľ prevádzkovateľ osobné údaje získal (ak ich nezískal od dotknutej osoby)
 • kategórii spracúvaných osobných údajov
 • predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
 • práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov
 • práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR ak dotknutá osoba tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky (napr. e-mailom)
 • právo získať osobné údaje podľa vyššie uvedeného bodu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

 • Právo na opravu osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak dotknutá osoba má za to, že na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov je potrebné poskytnúť väčší rozsah osobných údajov,  má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 • Právo na výmaz osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala jej osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý poskytla na spracúvanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov t.j. Spoločnosť spracúva osobné údaje len na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na ochranu majetku a prevažujú oprávnené dôvody dotknutej osoby na ochranu osobných údajov nad oprávneným záujmom Prevádzkovateľa.
 • ak sa preukáže, že osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané nezákonne
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej Dohody, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba napadne/namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku
 • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a prevažujú oprávnené dôvody dotknutej osoby na ochranu osobných údajov nad oprávneným záujmom Prevádzkovateľa.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na základe vyššie uvedeného, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osoba, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí na základe vyššie uvedeného, je Prevádzkovateľ povinný  informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné pričom platí, že uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 

 • Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

 

Ak dotknutá osoba tvrdí, že sú priamo dotknuté jej práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

 • Právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov v prípadoch spracúvania jej osobných údajov založenom na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo spracúvania vo verejnom záujme alebo ak dochádza pri takomto spracúvaní k profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

V Bratislave, dňa 22.05.2018

 

 

 

                                                                               

       VALOR s.r.o.

     Ing. Ivana Fabini, prokurista

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie